PRIVATLIVSPOLITIK

Indledning 

I denne privatlivspolitik kan du læse om hvordan Hulténs I Sverige AB med organisationsnummer 556920–4836 (herunder kaldet "Hulténs" og refereret til som "vi", "vores", "os") behandler personoplysninger. Henvisninger til "du", "dig", "din" er gældende for den registrerede hvis personoplysninger vi behandler. 

Her har vi samlet information om bl.a. hvilke personoplysninger vi behandler, hvorfor behandlingen sker og hvor personoplysningerne bliver gemt. Vi beskriver også, hvem vi deler personoplysninger med, hvilke rettigheder de registrerede har i henhold til GDPR, samt øvrig information om vores behandling af Personoplysninger. Denne privatlivspolitik omfatter samtlige typer af personoplysninger, både i strukturerede og ustrukturerede data. 

Dit privatliv er meget vigtigt for os, og vi behandler alle personoplysninger, som vi har adgang til med forsigtighed og deler ikke personoplysningerne med uvedkommende. Al vores behandling af personoplysninger sker i henhold til GDPR (og SCC i anvendelige situationer).  

Vi gennemgår indholdet i denne privatlivspolitik mindst én gang om året samt ved behov, for at sikre at informationen er korrekt og opdateret. Den seneste version findes altid publiceret på Hjemmesiden. 

 

Definitioner 

Følgende begreber har nedenstående angivne betydning, både når de angives i flertal og ental: 

Hjemmesiden: www.hultens.dk 

Kunde: En person som bestiller produkter fra Hulténs. 

Produkter: De Produkter som til enhver tid sælges af Hulténs. 

Produktside: En side på Hjemmesiden som er gældende for et produkt med information om fx. produktets pris, produktbeskrivelse, lagerstatus, leveringstid m.m. 

Betalingstjenesteleverandør: En aktør som blandt andet behandler betalinger fra Kunder eller udfører fakturering for Hulténs. 

Personoplysninger: Alle oplysninger som, direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre oplysninger, kan kobles til en identificeret eller identificerbar fysisk levende person, er personoplysninger i henhold til GDPR. Almindelige eksempler på personoplysninger er: navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, bruger-ID, kontokortnummer, registreringsnummer på et køretøj, IP-adresse m.m. 

Registreret: Den fysiske person som kan identificeres via personoplysningerne. 

Behandling: Behandling af Personoplysninger kan foregå på forskellig vis. Alt hvad der sker med personoplysninger, automatiseret eller på anden vis, er en form for behandling. Behandling kan ske gennem et enkelt tiltag eller gennem kombination af flere tiltag. Eksempler på almindelige behandlinger af personoplysninger er opbevaring, sletning, deling, indlæsning, registrering, kopiering, indsamling, organisering, brug, justering, destruktion m.m. 

Persondataansvarlig: Den, som bestemmer formålet med en bestemt behandling af personoplysninger, og hvordan behandlingen skal foregå, er i henhold til GDPR at betragte som persondataansvarlig. Fysiske personer, juridiske personer, myndigheder, institutioner eller andre organer kan være persondataansvarlige. 

Databehandler: Den, som behandler personoplysninger på vegne af den persondataansvarlige, ifølge den ansvarliges instruktioner, er i henhold til GDPR at betragte som databehandler. 

Tredje part: Tredje part betyder en anden end den persondataansvarlige (og de personer som er autoriseret til at behandle personoplysningerne), registrerede eller databehandlere (og de personer som er autoriseret til at behandle personoplysningerne). Tredje part kan være en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighed eller andet organ. 

GDPR: Europaparlamentets og rådet forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). 

SCC: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 eller senere opdateret version. 

Eventuelle andre GDPR-relaterede begreber, som ikke defineres her, har samme betydning i denne privatlivspolitik som angives i artikel 4 i GDPR. 

 

Dataansvarlig 

Hulténs er dataansvarlig for al behandling af personoplysninger, som udføres af os eller på vores vegne, i den udstrækning vi bestemmer middel og formål for behandlingen (i henhold til principperne om ansvarspligt).  

For eksempel agerer Hulténs i egenskab af Persondataansvarlig, når vi registrerer dig som kunde i de interne systemer, vi anvender inden for virksomhedens rammer, eller når Hulténs behandler dine Personoplysninger for at opfylde forpligtelser i henhold til købsaftalen, såsom at levere de bestilte Produkter til dig.  

Vores behandling af personoplysninger sker i henhold til GDPR (og SCC i anvendelige situationer), samt de grundlæggende principper for databeskyttelse.  

 

Hvordan får vi adgang til personoplysninger, som vi behandler 

Den mest almindelige måde, vi modtager dine personoplysninger er, når du:  

  1. indgår en aftale med os (fx. en købsaftale mv.) 
  1. kontakter os, eller 
  1. registrerer dig for at modtage nyhedsbreve fra os. 

 

Kategorier af personoplysninger som vi behandler 

I henhold til princippet om opgaveminimering behandler vi kun personoplysninger som er passende, nødvendige og relevante for at kunne opfylde de forpligtelser, som de blev indsamlet for.  

Vi behandler først og fremmest kategorier af personoplysninger angivet herunder, som vi kan få adgang til når du kontakter os, indgår en aftale med os eller bruger/besøger vores hjemmeside: 

  • Identifikationsoplysninger: fornavn, efternavn, personnummer eller lign. 
  • Kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mailadresse, adresse, bruger-ID til sociale medier.  
  • Øvrige personoplysninger: eventuelle øvrige Personoplysninger, som bliver overleveret til os, som fx. oplysninger, som er indeholdt i en meddelelse sendt til os. 

 

Formål og lovgrundlag for behandlingen af personoplysningerne 

I henhold til princippet om opgaveminimering behandler vi kun personoplysninger for bestemte, udtrykkeligt angivne og berettigede formål. Derudover er vores behandling lovligt begrundet i henhold til bestemmelserne i GDPR.  

Vi behandler først og fremmest personoplysninger med afsæt i følgende retslige principper: Aftale, Samtykke, Interesseafvejning eller Retslig forpligtelse.  

I visse tilfælde er det valgfrit for dig at overlevere dine personoplysninger til os. Men hvis du for eksempel ikke afgiver dine personoplysninger, kan vi ikke stille den ønskede support til rådighed eller håndtere henvendelsen.  

Du kan også få brug for at dele dine personoplysninger for at kunne indgå en aftale med os, for at få de produkter, du har bestilt leveret til dig, eller for at vi skal kunne opfylde retslige eller aftalebestemte forpligtelser. Hvis ikke andet angives, vil du ikke rammes af nogle negative juridiske konsekvenser, hvis du ikke afgiver dine personoplysninger til os. 

Når behandlingen af dine personoplysninger baseres på dit samtykke, har du ret til når som helst at trække samtykket tilbage, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, inden det blev trukket tilbage. 

Når en behandling af personoplysninger sker med afsæt i interesseafvejning som lovgrundlag, er vores bedømmelse at behandlingen ikke udgør en indtrængen i din ret til privatliv og integritet. Det er vi kommet frem til, efter at have foretaget en afvejning af på den ene side, hvad den pågældende behandling indebærer for dine interesser samt ret til privatliv, og på den anden side vores berettigede interesse i den pågældende behandling. Vi behandler dog aldrig følsomme personoplysninger med afsæt i interesseafvejning som lovgrundlag.  

Herunder kan du læse mere om lovgrundlag og formål med behandlingen af personoplysningerne. 

  1. Når du besøger Hjemmesiden:  

Hjemmesiden bruger cookies. Vi kan få information om din brug af Hjemmesiden via bl.a. webanalyse- og/eller trafikmålingsleverandører gennem cookies, hvis du giver samtykke til det. Brugen af ikke-nødvendige cookies sker kun, hvis du giver dit samtykke til det. Du kan når som helst tilbagekalde et afgivet samtykke (uden at dette påvirker lovligheden i Behandlingen som blev udført med afsæt i samtykket inden det blev trukket tilbage). Derudover kan du selv håndtere hvordan cookies gemmes i din webbrowsers indstillinger. Lovgrundlag for behandlingen: Samtykke 

Du kan læse mere information om, hvordan vi bruger cookies på Hjemmesiden i vores cookiepolicy: LINK 

 

  1. Når vi har kontakt via e-mail, telefon, sociale medier eller kontaktformular: 

Vi kan kontakte dig og du kan kontakte os via e-mail, telefon eller sociale medier, og i sådanne tilfælde får vi adgang til dine personoplysninger, som fremgår i forbindelse med en sådan kontakt. Vi kan for eksempel få adgang til følgende Personoplysninger: fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, bruger-ID fra sociale medier (hvis brugbart) meddelelsesindhold og andre oplysninger, som du afgiver til os.  

Ifølge vores bedømmelse har både vi og du en berettiget interesse i, at personoplysningerne behandles, for at vi skal kunne vide, hvem vi snakker med for at holde kontakten i henvendelsen.  

Vores bedømmelse er også at behandlingen er nødvendig for et formål som vedrører en berettiget interesse, og at din interesse i beskyttelse af dine personoplysninger ikke vejer tungere, og at den pågældende behandling ikke udgør en ulovlig indtrængen i dine grundlæggende rettigheder og frihed.  

Det er frivilligt at stille personoplysningerne til rådighed for os, hvilket indebærer, at det ikke er et lovbestemt eller aftalebestemt krav eller et krav som er nødvendigt for at indgå en aftale med os, og du har ikke pligt til at stille personoplysningerne til rådighed, men de mulige følger af at disse oplysninger ikke er tilgængelig er, at vi ikke er i stand til at håndtere henvendelsen.  

Lovgrundlag for ovenstående angivne behandling: Interesseafvejning. 

Du kan også kontakte os ved at sende en besked til os via kontaktformularen på Hjemmesiden. Så får vi adgang til følgende personoplysninger, som tilhører dig: fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og de oplysninger, som du inkluderer i meddelelsen/fritekstfeltet. Om du vil stille personoplysningerne til rådighed for os er frivilligt. Inden meddelelsen sendes til os, giver du dit aktive samtykke til at vores behandling af dine personoplysninger sker i henhold til ovenstående ved sætte kryds i et felt for at godkende. Lovgrundlag for behandlingen: Samtykke. 

 

  1. Når du afslutter et køb via Hjemmesiden: 

Når du køber produkter via hjemmesiden, får vi adgang til dine personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med købsprocessen. Vi behandler personoplysninger tilhørende dig for at kunne udføre købsaftalen i forbindelse ned bestillingen af produkter. Hvis kunden er en virksomhed, behandler vi personoplysninger som tilhører virksomhedens repræsentant/prokurist. Lovgrundlag for behandlingen: